In het kader van de Europese privacywetgeving (de AVG: Algemene Verordening Gegevensbescherming) is het volgende van belang.

Bij het voeren van coach gesprekken worden in principe de volgende persoonlijke gegevens veilig (niet inzichtelijk voor anderen) opgeslagen:
• Uw naam, adres en woonplaats (NAW gegevens)
• Geboortedatum
• Telefoonnummer
• Email-adres
• Korte samenvattingen van de coach gesprekken.

U kunt de over u opgeslagen informatie altijd opvragen, inzien, corrigeren, laten overdragen op anderen of laten vernietigen wanneer u daar persoonlijk (mondeling of met de een door u ondertekend schriftelijk verzoek) om vraagt.

Voor wat betreft wetgeving over klachten (de Wkkgz): Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg is het volgende van belang.
Wanneer u een klacht hebt over de verleende diensten, dan kunt u, wanneer we er samen niet uitkomen, een klacht indienen bij een klachtenfunctionaris of onafhankelijke geschilleninstantie van SoloPartners.